بافت مکزیکی شاخه ای (ردیفی) در زیبایی رز سرخ
ارزش: 3,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 1,200
منقضی شده است خرید: 10 جی کارت

بافت فرانسوی (گل پشت سر) در زیبایی رز سرخ
ارزش: 15,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 6,000
منقضی شده است خرید: 0 جی کارت

بافت خورشیدی (هفت شاخه) در زیبایی رز سرخ
ارزش: 21,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 8,400
منقضی شده است خرید: 3 جی کارت