پکیج 1: براشینگ حرفه ای موهای کوتاه (بلندی مو تا سر شانه) در زیبایی رز سرخ
ارزش: 25,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 10,000
فعال می باشد
زمان باقیمانده: 6 روز
خرید: 6 جی کارت

پکیج 2: براشینگ حرفه ای موهای بلند در زیبایی رز سرخ
ارزش: 35,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 14,000
فعال می باشد
زمان باقیمانده: 6 روز
خرید: 15 جی کارت