رنگ موهای کوتاه (بلندی مو تا گردن) در زیبایی رز سرخ
ارزش: 45,000 | تخفیف: 50% | پرداخت: 22,500
فعال می باشد
زمان باقیمانده: 6 روز
خرید: 5 جی کارت

رنگ موهای متوسط (بلندی مو تا کتف) در زیبایی رز سرخ
ارزش: 70,000 | تخفیف: 50% | پرداخت: 35,000
فعال می باشد
زمان باقیمانده: 6 روز
خرید: 4 جی کارت

رنگ موهای بلند (بلندی مو تا کمر) در زیبایی رز سرخ
ارزش: 100,000 | تخفیف: 50% | پرداخت: 49,900
فعال می باشد
زمان باقیمانده: 6 روز
خرید: 2 جی کارت