پکیج 1: پاکسازی معمولی صورت در زیبایی رز سرخ
ارزش: 35,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 13,950
منقضی شده است خرید: 1 جی کارت

پکیج 2: پاکسازی پیشرفته صورت در زیبایی رز سرخ
ارزش: 50,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 20,000
منقضی شده است خرید: 21 جی کارت