پکیج 1: پارافین تراپی صورت در سالن زیبایی رز سرخ
ارزش: 45,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 18,000
منقضی شده است خرید: 11 جی کارت

پکیج 2: پارافین تراپی دست در سالن زیبایی رز سرخ
ارزش: 45,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 18,000
منقضی شده است خرید: 4 جی کارت

پکیج 3: پارافین تراپی آرنج در سالن زیبایی رز سرخ
ارزش: 20,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 8,000
منقضی شده است خرید: 2 جی کارت

پکیج 4: پارافین تراپی زیر بغل در سالن زیبایی رز سرخ
ارزش: 25,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 10,000
منقضی شده است خرید: 1 جی کارت

پکیج 5: پارافین تراپی پا در سالن زیبایی رز سرخ
ارزش: 55,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 22,000
منقضی شده است خرید: 4 جی کارت

پکیج 6: پارافین تراپی زانو در سالن زیبایی رز سرخ
ارزش: 25,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 10,000
منقضی شده است خرید: 1 جی کارت

پکیج 7: پارافین تراپی بیکینی در سالن زیبایی رز سرخ
ارزش: 25,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 10,000
منقضی شده است خرید: 4 جی کارت