مانیکور ناخن های دست در سالن زیبایی سلاطین
ارزش: 40,000 | تخفیف: 70% | پرداخت: 12,000
منقضی شده است خرید: 12 جی کارت

پدیکور ناخن های پا در سالن زیبایی سلاطین
ارزش: 30,000 | تخفیف: 70% | پرداخت: 9,000
منقضی شده است خرید: 9 جی کارت

طراحی ناخن های دست در سالن زیبایی سلاطین
ارزش: 20,000 | تخفیف: 70% | پرداخت: 6,000
منقضی شده است خرید: 3 جی کارت