مانیکور ناخن های دست در سالن زیبایی سلاطین
ارزش: 40,000 | تخفیف: 70% | پرداخت: 12,000
فعال می باشد
زمان باقیمانده: 1 روز
خرید: 11 جی کارت

پدیکور ناخن های پا در سالن زیبایی سلاطین
ارزش: 30,000 | تخفیف: 70% | پرداخت: 9,000
فعال می باشد
زمان باقیمانده: 1 روز
خرید: 8 جی کارت

طراحی ناخن های دست در سالن زیبایی سلاطین
ارزش: 20,000 | تخفیف: 70% | پرداخت: 6,000
فعال می باشد
زمان باقیمانده: 1 روز
خرید: 3 جی کارت