رنگ ریشه مو (بلندی مو: 5 سانتی متر) در سالن زیبایی سلاطین
ارزش: 30,000 | تخفیف: 51% | پرداخت: 14,700
فعال می باشد
زمان باقیمانده: 7 روز
خرید: 7 جی کارت

رنگ موهای کوتاه (بلندی مو تا گردن) در سالن زیبایی سلاطین
ارزش: 40,000 | تخفیف: 51% | پرداخت: 19,600
فعال می باشد
زمان باقیمانده: 7 روز
خرید: 15 جی کارت

رنگ موهای متوسط (بلندی مو تا کتف) در سالن زیبایی سلاطین
ارزش: 60,000 | تخفیف: 51% | پرداخت: 29,400
فعال می باشد
زمان باقیمانده: 7 روز
خرید: 20 جی کارت

رنگ موهای بلند (بلندی مو تا کمر) در سالن زیبایی سلاطین
ارزش: 80,000 | تخفیف: 51% | پرداخت: 39,200
فعال می باشد
زمان باقیمانده: 7 روز
خرید: 12 جی کارت