پکیج 1: براشینگ حرفه ای موهای کوتاه (بلندی مو تا سر شانه) در زیبایی ملکه
ارزش: 25,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 10,000
منقضی شده است خرید: 24 جی کارت

پکیج 2: براشینگ حرفه ای موهای بلند در زیبایی ملکه
ارزش: 35,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 14,000
منقضی شده است خرید: 28 جی کارت