رنگ موهای کوتاه (بلندی مو تا گردن) در زیبایی ملکه
ارزش: 40,000 | تخفیف: 51% | پرداخت: 19,600
منقضی شده است خرید: 21 جی کارت

رنگ موهای متوسط (بلندی مو تا کتف) در زیبایی ملکه
ارزش: 60,000 | تخفیف: 51% | پرداخت: 29,400
منقضی شده است خرید: 25 جی کارت

رنگ موهای بلند (بلندی مو تا کمر) در زیبایی ملکه
ارزش: 80,000 | تخفیف: 51% | پرداخت: 39,200
منقضی شده است خرید: 17 جی کارت