بافت مکزیکی شاخه ای با اکستنشن مو در سالن زیبایی آتریسا
ارزش: 5,000 | تخفیف: 50% | پرداخت: 2,500
منقضی شده است خرید: 0 جی کارت

بافت گل کنار سر در سالن زیبایی آتریسا
ارزش: 20,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 8,000
منقضی شده است خرید: 4 جی کارت

بافت کل جلو سر در سالن زیبایی آتریسا
ارزش: 30,000 | تخفیف: 54% | پرداخت: 13,800
منقضی شده است خرید: 0 جی کارت

بافت چسبیده به سر (مکزیکی ردیفی) در سالن زیبایی آتریسا
ارزش: 3,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 1,200
منقضی شده است خرید: 109 جی کارت